UZM. DR. AYŞEN BAYRAÇ DİKEN MUAYENEHANESİ

HASTA KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Uzm. Dr. Ayşen Bayraç Diken Muayenehanesi (“Doktor” veya “Veri Sorumlusu”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan  “Hasta Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde kişisel verileriniz,

  • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, lgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
  • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
  • Randevunuz hakkında sizi bilgilendirme ve kimliğinizin teyit edilmesi,
  • Hizmet karşılığında faturalandırma yapılması,
  • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
  • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
  • Hizmet faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
  • Teknik ve hizmet/iş güvenliğinin temini ile veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • İletişim ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi

amacıyla işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, kan grubu, sağlık verileri ve biyometrik vb.) de dahil olmak üzere aydınlatma metninde açıklanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını, kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve bu hususlar hakkında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “Hasta Aydınlatma Metnini” okuduğumu, anladığımı ve anlamadığım hususlarda aydınlatıldığımı, tüm bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapıldığını kabul ve beyan ederim.

Ad-Soyad  
Tarih  
İmza  

Kabul ediyorum.                                     Kabul etmiyorum.

Kişisel verileriniz, Doktor veya Doktor adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, Doktor’un meşru işletmesel menfaatleri, hizmetlerinin tanıtımı ve duyurulması, gerçekleştirilen etkinliklerin bildirilmesi ve Doktor’un tanıtımının yapılması gayesi ile edinilir.

 

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.