UZM. DR. AYŞEN BAYRAÇ DİKEN MUAYENEHANESİ

Çerez Politikası

 1. İşbu Çerez (Tanımlama Bilgileri) Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) sitesinde yayınlanan belge ve bilgilendirmeler uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek, veri sahiplerinin tanımlama bilgilerinin kapsamını ve hangilerinin kullanıldığını anlaması ile çerez paylaşımına ilişkin tercihlerini nasıl yönetilebileceğinin bildirilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla draysenbayrac.com (“Web Sitesi”) web sitesini işleten Uzm. Dr. Ayşen Bayraç Diken Muayenehanesi (“Doktor” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmış olup www.draysenbayrac.com/kvkk/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.

 

1. TANIMLAR

KISALTMA TANIM
Çerez Bilgisayar ya da mobil cihazın üzerinden internet sitesi ziyaret edildiğinde internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları.
Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Ziyaretçi www.draysenbayrac.com adresini ziyaret eden kişi.

 

2. ÇEREZ BİLGİSİ ve KULLANIM ALANLARI

 1. Çerez, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarlara ya da mobil cihazlara kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet yahut adres benzeri kişisel verileri içermezler.
 2. Çerezler aşağıda yer alan amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
  • Web sitesi hizmetine ilişkin temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
  • Web sitesini analiz ederek performans arttırmak,
  • Web sitesinin işlevselliğini düzenlemek ve kullanımını kolaylaştırmak,
  • Hedef kitle araştırması yapmak için,
  • Ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek,
  • Web sitesi üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek,
  • Ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak.

 

3. ÇEREZ TÜRLERİ ve TERCİHLERİ

 1. Çerezler, kullanım ömürleri, kullanım amaçları vb. Şekilde sınıflandırılabilmektedir. Ancak bunlar tali sınıflandırmalar olup; asli sınıflandırma çerez sahibine göre yapılmaktadır. Çerezler:
 • Sahibine göre; Doktor tarafından yönetilen Web Sitesi Çerezleri (“Birinci Taraf Çerezler”) veya görüntülenen web sitesinde içerik çalıştıran başka web siteleri (“Üçüncü Taraf Çerezler”) tarafından belirlenebilir.
 • Kullanım ömrüme göre; Oturum Çerezleri, Kalıcı Çerezler olarak ziyaret sonrasında silinen yahut belirli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalan çerezler olarak belirlenebilir.
 • Kullanım amaçlarına göre; Teknik Çerezler, Doğrulama Çerezleri, Reklam/Hedefleme Çerezleri, Kişiselleştirme Çerezleri ve Analitik Çerezler olarak ayrım yapılmaktadır.
 1. Web sitesinde kullanılan çerezlere, kamuya açık ücretsiz herhangi bir tarayıcı çerez programı ile erişilebilmektedir.
 2. Web sitesi tarafından Ziyaretçilere ait kişisel verilen toplanması konusunda azami özen ve ilgi gösterilmektedir. Ziyaretçilerin çerezler konusunda tercih hakkı bulunmakla birlikte, ziyaretçiler tercihlerini istedikleri her an değiştirebilmektedir. Ancak web sitesinin fonksiyonel kalabilmesi için teknik çerezlerin kapatılmaması gerekmekte olup kapatıldığı takdirde web sitesinin düzgün çalışacağı tarafımızca garanti edilemez.
 3. Web sitesini geliştirebilmemiz ve ziyaretçilerin web sitesi ile etkileşimini analiz etmek için Google Analytics’i kullanıyoruz. Bu hizmet Google LLC ve bağlı Google Teşebbüsleri tarafından sağlanmakta olup web sitemizi ziyaret edenler hakkında bilgi (cihaz/tarayıcı bilgisi, IP adresi ve web sitesi içerisindeki etkileşim) toplamak için çerezleri kullanmaktadır. Web sitemize yapılan ziyaretlerin hacmi ve niteliği gibi kullanıcı etkileşimleri ölçülerek raporlanmaktadır.
 4. Ziyaretçilere yol göstermesi adına sıklıkla kullanılan tarayıcılara ait çerez tercihleri destek sayfa bilgileri aşağıdadır:
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek
İnternet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera https://www.opera.com/tr/help
Opera Mobil https://www.opera.com/tr/help/mobile/android
Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR
Safari Mobil https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

 

4. ZİYARETÇİLERİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

 1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Doktor’a başvurarak, “Başvuru Formu” ile “Bilgi Edinme Prosedürü”ne de riayet etmek suretiyle kendileriyle ilgili:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 1. Anılı haklara ilişkin yapılan kişisel veri sahiplerinin başvuruları, başvurunun niteliğine göre, Kanun uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

5. RIZA VE POLİTİKA

 1. Doktor, işbu Politika ile çerezlerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve çerez tercihleri konusunda bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Ziyaretçiler, Çerez Politikası uyarınca çerezlerin toplanmasına ilişkin kabul veya red hakkına sahiptir. Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve web sitesinin kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. Doktor, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Çerez Politikası web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.