UZM. DR. AYŞEN BAYRAÇ DİKEN MUAYENEHANESİ

KİŞİSEL VERİ BİLGİ EDİNME PROSEDÜRÜ

AMAÇ

Prosedürün amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyum süreci kapsamında Uzm. Dr. Ayşen Bayraç Diken Muayenehanesi (“Doktor” veya “Veri Sorumlusu”) bünyesinde işlenmekte olan verilere ilişkin veri sahiplerinden gelebilecek talep ve/veya şikâyetler içeren başvuruların Doktor bünyesinde sistemli bir şekilde değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayarak cevaplandırılmasını sağlamaktır.

KAPSAM

Doktor; Kanun kapsamında, veri sahipleri tarafından Sahrayıcedit Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Feritbey Sok. No:1-3 D:5 Kadıköy/İstanbul adresinde yer alan veri sorumlusuna gönderilecek iadeli taahhütlü mektup, noter kanalıyla gönderim, şahsen ibraz edilecek form veya [email protected] adresinden güvenli elektronik imza (e-imza) ile sayılı iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirilen başvuruların kayıt altına alınması, yönetimi, değerlendirilmesi, analiz ve raporlanmasını ile cevaplandırılmasını kapsamaktadır. Başvuru sahibi aşağıdaki hususlara ilişkin Bilgi Formu ile bilgi talep edebilir:

  1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) Yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
  5. e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

PROSEDÜR

Başvurular alındıktan sonra çözümlenmek üzere yönlendirilmektedir. Her başvuru dikkatli ve özenli bir şekilde incelenmekte ve talep çözüm aşamasında yapılan her işlem kayıt edilmektedir.

Kanuni sürelerin aşılmaması adına başvuruyu teslim alan personel ilgili tebligatı bir iş günü içerisinde üzerine veya ileti içeriğinde tebliğ tarihini belirterek ilgililere iletir. Doktor tarafından en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde ilgili başvuru sonuçlandırılır.

 

YÜRÜRLÜK

İşbu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve uygulaması Doktor tarafından kontrol edilir.