UZM. DR. AYŞEN BAYRAÇ DİKEN MUAYENEHANESİ

HASTA AYDINLATMA METNİ

Uzm. Dr. Ayşen Bayraç Diken Muayenehanesi (“Doktor” veya “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilere atfettiğimiz önem ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca hastamız (“Veri Sahibi”) sıfatıyla ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Aydınlatma Metni hastamız olmanız sebebiyle kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu Kimliği
Unvan: Uzman Doktor Ayşen Bayraç Diken
Adres: Sahrayıcedit Mah. Şemsettin Günaltay Cad.

Feritbey Sok. No:1-3 D:5 Kadıköy/İstanbul

Vergi Kimlik No: 1550221144 / Erenköy V.D.

 

 1. İşlenecek Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, hasta olarak sizlerin ve hasta yakınlarının kişisel verileri, Doktor tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere aktarılabilecektir.

Hasta ve hasta yakını kişisel verileri aşağıda açıklanan kişisel veri kategorilerine göre tutulmaktadır.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Hasta Hasta Yakını
Kimlik Bilgileri ü ü
İletişim Bilgileri ü ü
Muhasebe Bilgileri ü û
Sağlık Bilgileri ü û

 

 1. İşlenecek Kişisel Veri Niteliği
Kimlik

Bilgileri

·        Ad-Soyad, TCKN, Pasaport No veya Geçici TCKN

·        Doğum Yeri ve Tarihi

·        Cinsiyet ve Medeni Hal

·        Sigorta veya Hasta Protokol Numarası

·        Veri sahibini tanımlayabilecek sair kimlik bilgileri

İletişim Bilgileri ·        Adres

·        Telefon Numarası

·        E-Posta Adresi

·        E-Posta, SMS, mektup veya sair vasıtalar aracılığıyla tarafımıza iletişime geçildiği taktirde elde edilecek iletişim bilgileri

Muhasebe Bilgileri ·        Banka Hesap – IBAN Numarası

·        Kredi Kartı ve Faturalama Bilgileri

·        SGK Verileri

·        Özel Sağlık Sigortası Bilgileri

Sağlık Bilgileri ·        Muayene Verileri

·        Tıbbi Özgeçmiş ve Soy Geçmişi Verileri

·        Laboratuvar, Tıbbi Görüntüleme Test Sonuçları

·        Muayene Randevu Bilgileri

·        Reçete Bilgileri

·        Operasyon Öncesi ve Sonrası Fotoğraflar, Endoskopi/Kolonoskopi Video Kayıtları

·        Muayene öncesi danışma sürecinde dijital ortam görüşme ve yazışmaları

·        Hasta aydınlatma ve onam formları

·        Diğer sağlık kuruluşlarınca kayıt altına alınan hasta dosyası içerisinde yer alan sağlık verileri (Konsültasyon, Ameliyat Notları)

·        Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmeti yürütülme aşamasında edinilen sosyal, ailevi ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Doktor tarafından sağlanan hizmet ve Doktor’u faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler, iletişim formları, onay metinleri ve sair belgelerle; Doktor ve ilgili personel tarafından www.draysenbayrac.com/kvkk adresinde yayımlanan “Kişisel Veri Güvenliğini Sağlama, Saklama ve İmha Politikası” ile www.draysenbayrac.com/kvkk/gizlilik-politikasi/ adresinde yayımlanan “Gizlilik Politikası” uyarınca toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz Doktor tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca, Doktor’a ait web sitesini ziyaret ettiğinizde www.draysenbayrac.com/kvkk/cerez-politikasi/ adresinden ulaşabileceğiz “Çerez Politikası” uyarınca da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

4.1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamadığı Ancak Kişinin Kendi yahut Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunma Zorunluluğu
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Meşru Menfaat için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bu şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Doktor kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirtilen koşullar altında; Doktor kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, lgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Randevunuz hakkında sizi bilgilendirme ve kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Hizmet karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Teknik ve hizmet/iş güvenliğinin temini ile veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • İletişim ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde veriler ilgili mevzuat hükmü dikkate alınarak imha edilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Doktor tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aşağıda sayılı kurumlara aktarılabilir. Önemle belirtmek isteriz ki kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri ve gerektiğinde taahhütnameler alınmaktadır.

 • Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Alt Birimler (E-Nabız), Türkiye Tabipler Birliği, Türkiye Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Odası,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bağlı Alt Birimler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus Genel Müdürlüğü ve ilgili adli/idari makamlar,
 • Hasta tarafından yetki verilen kanunu temsilciler,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olunan laboratuvar, tıp merkezi, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşları,
 • Hastanın anlaşmalı olduğu özel sağlık sigorta şirketleri, SGK, Bağ-Kur
 • Doktor’un birlikte çalışmakta olduğu avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler.

 

 1. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verilerinizi; Politikanın, Kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler ve bilgilendirme formları ile sair belgelerle, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, sosyal medya mecraları, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, Kanun’nun 11. Maddesi ile ise kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Doktor bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu Beyan ile Doktor söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

 

Kişisel veri ilgili kişisi aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

 

 1. Başvuru Yöntemleri

Yukarıda anılı haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda www.draysenbayrac.com/kvkk/bilgi-edinme-basvuru-formu/ adresinde yer alan prosedür uyarınca aynı adreste yer alan “Bilgi Edinme Başvuru Formu” kullanılarak Doktor’a başvuruda bulunabilirsiniz.

Doktor’a gönderilecek iadeli taahhütlü mektup, şahsen ibraz edilecek form veya [email protected] e-posta adresimizden güvenli elektronik imza ile sayılı iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirilen başvurulara kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi ile başvuruda bulanabilirsiniz.

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur. Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Ad-Soyad  

 

Tarih  

 

İmza